کلینیک ماه زر

مراقبت های تزریق بوتاکس

ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ روش ﻏﯿﺮﺗﻬﺎﺟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و چروک‌های ﺻﻮرت ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﺗﺰرﯾﻖ آن ﺳﺒﺐ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻋﻀﻼت ﻫﺪف ﻣﯽ‌ﺷﻮد و اﺛﺮ آن ٣ اﻟﯽ ٤ ﻣﺎه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ. ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﻫﺮ ٤ ﺗﺎ ٦ ﻣﺎه ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده آن در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ۱۸ اﻟﯽ ۶۵ ﺳﺎل ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ، وارﻓﺎرﯾﻦ، ﭘﻼوﯾﮑﺲ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎک و ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی دو روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن.

ﻋﺪم ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‌ﻫﺎی E و C، ﺳﯿﺮ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، اﻟﮑﻞ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی اﻣﮕﺎ ٣، ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ و ﺟﯿﻨﮑﻮﺑﯿﻠﯿﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰﺷﮏ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

ﻧﻮاﺣﯽ درﻣﺎﻧﯽ را در روز ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺪﻫﯿﺪ. از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﺗﺎ ٤ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺻﻮرت ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ، اﺳﺘﻔﺎده از دوش آب ﮔﺮم، ﺳﻮﻧﺎ، آﻓﺘﺎب گرفتن، دراز ﮐﺸﯿﺪن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﺳﺮ در روز ﺗﺰرﯾﻖ، اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﮐﺒﻮدی، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﻋﺮض ٢ اﻟﯽ ٣ روز ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ اﻧﺠﺎم ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

ﮐﻮﺗﺎ ه ﻣﺪت: ﮐﺒﻮدی، ﺗﻮرم، درد ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺰرﯾﻖ، ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ و ﭘﺮش ﻋﻀﻼت، ﺳﺮدرد.

ﻣﻮﻗﺖ: دوﺑﯿﻨﯽ، اﻓﺘﺎدﮔﯽ ﭘﻠﮏ، ﻋﺪ م ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻮر، ﺧﺴﺘﮕﯽ ﭼﺸﻢ و ﭘﻒ ﭘﻠﮏ.

ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر: در ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎ ز و ﯾﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮ از ٢ ﻣﺎه، ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺮوﻓﯽ ﻋﻀﻼت ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ

  • ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯿﺮدﻫﯽ
  • ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻮی ﯾﺎ دﯾﺎﻟﯿﺰ
  • وارﻓﺎرﯾﻦ ﯾﺎ ﻫﭙﺎرﯾﻦ ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ
  • ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺎﮐﺲ ﯾﺎ ﺳﻔﯿﺪه تخم مرغ
  • ﺳﻨﺪرم ﻻﻣﺒﺮت اﯾﺘﻮنو ALS
  • ﺑﯿﻤﺎری‌های ﻋﺼﺒﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ ( ﻣﯿﺎﺳﺘﻨﯽ ﮔﺮاوﯾﺲ )
  • اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن
  • دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
  • درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﻮنﻫﺎ