کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از تزریق چربی

ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﭼﺮﺑﯽ از ﺑﺪن ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﯿﻪ دﯾﮕﺮی از ﺑﺪن ﺧﻮدﺗﺎن. ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ و روزﻫﺎی اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻘﺪار واﻗﻌﯽ ﺑﻮده ( ﮔﺎه ﺗﺎ ٢ ﺑﺮاﺑﺮ ) ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮرم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﻮرم و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺟﺬب ﺷﺪه و ﻃﯽ ٢ اﻟﯽ ٣ ﻫﻔﺘﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دﻫﺪ.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ

ﺗﻮرم و درد ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز در اﯾﻦ روش وﺟﻮد دارد )ﮐﺒﻮدی در اﯾﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪارد ( ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻣﻞ و ﺻﺤﯿﺢ دارو ﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮارض را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﺎً رخ ﻣﯽ‌دﻫﺪ. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﺐ و ﺧﻂ ﺧﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺒﺨﺎل دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﻋﻮد ﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ

  • اﻓـﺮاد دارای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻓﻌﺎل از ﻣﺤﻞ زﺧﻢﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ
  • اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز
  • وﺟﻮد ژل ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﭘﺎژ
  • ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎیﻗﻠﺒﯽ وﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ
  • اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
  • ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن
  • درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﻮن ﻫﺎ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ

١- ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿ‌ﺸﻮد ﻓﺮدى را ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪﻧﺘﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، و در دو ، ﺳﻪ روز اول در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤﮑﺘﺎن ﮐﻨﺪ.

٢- ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﺮﺑﻰ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﺸﻰ وﯾﺎ ﮔﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ،ﻣﺤﮑﻢ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮد.

٣- ﺑﻪ ﻓﺮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر زﯾﺎد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت ٧ ﺗﺎ ٠١ روز ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.

٤- ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ و ﻣﺤﻠﯽ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽ از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه دﭼﺎر ﮐﺒﻮدی، ﺗﻮرم و درد ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد، ﻣﯿﺰان ﮐﺒﻮدی و ﺗﻮرم ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ٢ ﺗﺎ ٣ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ.

٥- اﮔﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﻰ در ﺻﻮرت اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ورم ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﭼﻨﺪ روز اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ، ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن زﯾﺮﺳﺮﺗﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺣﺎﻟﺖ ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﯾﺎ زاوﯾﻪ ۴۵ درﺟﻪ ) و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﺘﺎن اﯾﺠﺎد ﻧﮑﻨﺪ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ.

٦- اﺳﺘﺤﻤﺎم ﮐﺮدن از روز دوم ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ وﻟﯽ از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن و ﻣﺎﺳﺎژ دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه اﮐﯿﺪ ا ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

٧- در ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی اول ﺗﺰرﯾﻖ، از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در آﻓﺘﺎب، اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮔﺮم، ﺳﻮﻧﺎی ﺧﺸﮏ، ﺑﺨﺎر و ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺷﺪﯾﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

٨- در ﻃﯽ دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻧﻘﺎﻫﺖ ﺧﻮد در ﻣﻨﺰل، از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ و ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺧﻢ ﺷﺪن ﯾﺎ وارد ﮐﺮدن ﻓﺸﺎر دارﻧﺪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ ورم ﺻﻮرت ﻃﻮﻻﻧﯽ‌ﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺷﻮد. ﺑﻄﻮر ﮐﻠﻰ در ﭼﻨﺪ روز اول از ﮐﺎرﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﻨﺰل و ﺧﻢ ﺷﺪن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

٩- راه رﻓﺘﻦ آرام را ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن در ﭘﺎﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻢ ﺗﻮرم ﺻﻮرت را ﮐﺎﻫﺶ می‌دهد.

۱۰- از اﻧﺠﺎم ورزش ﺷﺪﯾﺪﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدداری ﺷﻮد در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ورزش ﮐﺮدن ﻣﻨﻈﻢ دارﯾﺪ، ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ورزش ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺗﺮی ( ﺑﻪ ﺷﺮط آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرﻣﻮ ﺗﻌﺮﯾﻖ ﺻﻮرت ﻧﺸﻮد ) اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ، ورزش ﻫﺎی ﮐﺸﺸﯽ ﺳﺒﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﺎ و ﭘﯿﺎده روی آرام ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.

١١- در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺨﯿﻪ زده ﻧﻤﯽ‌ﺷﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺨﯿﻪ وﻧﯿﺰ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﺮدن وﺟﻮد ﻧﺪارد.

۱۲- در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ ،زدن ﮐﺮم ﺿﺪآﻓﺘﺎب و آراﯾﺶ ﮐﺮدن ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪارد.

۱۳- آﻧﺎﻧﺎس ﺗﺎزه ﺣﺎوی ﻣﺎده ﺑﺮوﻣﻠﯿﻦ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ث اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﺴﺮﯾﻊ ﺟﺬب ﮐﺒﻮدی و ورم ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ.

۱۴- ﺑﺪﻟﯿﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﺮک ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر ﯾﺒﻮﺳﺖ ﺷﻮﯾﺪ ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻣﯿﻮه ﻫﺎى ﺗﺎزه ، ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﯿﮕﻮ و اﻣﮕﺎ٣ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ.

۱۵- ﻣﻘﺪار ورم ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ و ﺻﺒﺢ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺮﺳﺪ.

۱۶- ﺗﺎ ۱۰ روز ﻣﺼﺮف ﻧﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﮐﺎﻫﺶ داده ﺷﻮد.

۱۷- داروﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﺎ آﺧﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ.

۱۸- اﮔﺮ ﭼﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ، آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺧﻮراﮐﯽ ( ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻔﺎﻟﮑﺴﯿﻦ ) ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد ( از ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﻋﻤﻞ ﺗﺎ ٥ روز ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل درد ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ داروی ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺴﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﻮﻓﻦ و ﯾﺎ ژﻟﻮﻓﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۱۹- در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاردﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ در ﺻﻮرت ، ﻃﯽ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ، ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﯽ در ﺻﻮرت دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ دو ﻃﺮف ﺻﻮرت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﺷﻰ از ﺗﻔﺎوت ﺟﺬب ﺗﻮرم در دو ﻧﯿﻤﻪ ی ﺑﺪن اﺳﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺻﻼح ﻣﯽ ﺷﻮد.

۲۰- اﮔﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ در دﺳﺖ ﺑﻮده ، ﺑﺎﯾﺪ از اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﻣﯿﺰان ﺣﺮﮐﺖ دﺳﺖ ﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﭼﺮﺑﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

۲۱- در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ در ﭘﺎﻫﺎ و ران ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، از ﭘﯿﺎده روی ﺳﺎده و ﺗﺮدﻣﯿﻞ، ﻃﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ ی اول ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

٢٢- از ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دادن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ درﺑﺎﺳﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﺑﻪ مدت ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﮏ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ، و ﺑﻬﻨﮕﺎم ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ و ﯾﺎ ﺷﮑﻢ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺎﻟﺶ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ی ﮐﻤﺮ، از اﺻﻄﮑﺎک ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﺴﺘﻦ از ﺑﺎﻟﺸﺖ ﺣﻠﻘﻪ اى ﺑﺰرگ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﮐﻤﺘﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮدو آﺳﯿﺐ ﻧﺒﯿﻨﺪ.

۲۳- ﮐﺴﺎﻧﻰ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﻰ در ﺳﺎق ﭘﺎ وﯾﺎ ﻣﭻ ﭘﺎ ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮده اﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﭘﺎ ﺑﻮدن ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺳﺒﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮرم در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺎه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﻮد.

۲۴- ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﭘﺎﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ.

۲۵- اﮔﺮ اﺣﯿﺎﻧﺎ دﭼﺎر آﺑﺴﻪ ، درد ﺷﺪﯾﺪ ، اﻟﺘﻬﺎب ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﯿﺸﺮوﻧﺪه در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺷﻬﺎى ﮐﻮﭼﮏ ( ﺳﻮراخ ﻣﺤﻞ وارد ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﻰ ) و ﯾﺎ ﺧﺮوج ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪﺑﻮ و ﺑﻪ رﻧﮓ زرد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﺰ ، ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮑﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

۲۶- از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ زﯾﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﻨﺪ ﻃﻮرى ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺗﻮش و ﯾﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ دوﺑﺎره ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺟﺬب ﭼﺮﺑﻰ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ و اﻣﮑﺎن دارد در ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺸﺘﺮى از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎى ﭼﺮﺑﻰ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و از ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ آن رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

۲۷- داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﺣﺠﻢ ﭼﺮﺑﻰ در ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﮐﺎﻓﻰ ﻧﺒﻮده ، ﺑﺮاﺣﺘﻰ ﻣﯿﺘﻮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آﻧﺮا اﺻﻼح ﮐﺮد وﻟﻰ اﮔﺮ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﻰ زﯾﺎد ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، ﺧﺎلی ﮐﺮدن اﯾﻦ ﭼﺮﺑﻰ ﮐﺎرى ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮارﺗﺮ و ﭘﺮ دردﺳﺮﺗﺮ اﺳﺖ .

۲۸- ﺻﻮرت ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﮐﺎﻣﻼ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻧﯿﺴﺖ ، ﺑﻌﻀﻰ از ﻏﯿﺮﻗﺮﯾﻨﮕﯿﻬﺎ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺘﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﻰ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮﺧﻮدﺷﺎن را در آﯾﻨﻪ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺸﺎن دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮى در ﭼﻬﺮه آﻧﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﻰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻰ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺘﻮﺟﻪ وﺟﻮد ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﮕﻰ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ .

۲۹- اﻓﺮادى ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﻰ ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ و ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻓﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﯾﺮا ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم، ﻃﻮل ﻣﺪت ﺗﻮرم و ﻣﯿﺰان زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﭼﺮﺑﻰ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاى رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺎﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺻﺒﺮ داﺷﺖ ﺗﺎ ﭼﺮﺑﻰ روى ﺻﻮرت ﺑﺎﺻﻄﻼح ﺟﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ.

۳۰- ﭼﺮﺑﻰ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻧﻮاﺣﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺐ ﻫﺎ و ﭼﺎﻧﻪ و ﺧﻂ ﺧﻨﺪه ، ﮐﻪ ﮐﻼ دور دﻫﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ، ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺗﺤﺮک زﯾﺎد اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﺮف زدن و ﯾﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر اﺳﺖ و درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮى از ﭼﺮﺑﻰ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﻗﻰ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم و ﮔﺎﻫﺎ ﺳﻮم در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻃﺒﯿﻌﻰ اﺳﺖ .

۳۱- ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدى در ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﻰ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد.

۳۱- ﺣﺪاﻗﻞ ۴۰٪ ﻣﻘﺪار ﮔﺮاﻓﺖ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ.

٣٣- ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺮ ﻋﻤﻞ زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﮔﺮاﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺟﺰﺋﯽ ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

۳۴- ﺣﺪاﻗﻞ ٤ ﻫﻔﺘﻪ ودر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ١ ﻣﺎه ﺗﺎ ٢ ﻣﺎه ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد.

۳۵- ﻟﻄﻔﺎ ﻫﻔﺘﻪ اول ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﭼﺮﺑﯽ از ﺧﻮردن ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.