کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از تزریق فیلر

درﻣﺎن ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ ﺧﻄﻮط ﻋﻤﯿﻖ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت و ﭼﯿﻦ چروک‌ها، اﺻﻼح ﻓﺮم، اﺳﮑﺎرﻫﺎی ﻓﺮورﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ( آﺗﺮوﻓﯽ ) ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺮﺑﯽ ﺻﻮرت و اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ‌رود. اﺛﺮ ﻓﯿﻠﺮ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و ﻃﻮل اﺛﺮ آن از ﻓﺮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﺪ در ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﺎص ﻃﻮل اﺛﺮ آن ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﺪت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﯿﻠﺮ

ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ، وارﻓﺎرﯾﻦ، ﭘﻼوﯾﮑﺲ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎک و ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی دو روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن.

ﻋﺪم ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ‌ﻫﺎی E و C، ﺳﯿﺮ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، اﻟﮑﻞ ،ﻣﮑﻤﻞ‌ﻫﺎی اﻣﮕﺎ ٣، ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ و ﺟﯿﻨﮑﻮﺑﯿﻠﯿﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن.

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻏﺬاﯾﯽ و داروﯾﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﻧﺠﺎم ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﻪ اﻃﻼع ﭘﺰﺷﮏ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﻮد. ﺗﺠﻮﯾﺰ آﺳﯿﮑﻠﻮوﯾﺮ در ﺻﻮرت ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺒﺨﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﯿﻠﺮ

  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﺤﻞ درﻣﺎن ﺗﺎ ٢ ﻫﻔﺘﻪ
  • اﺟﺘﻨﺎب از دوش آب ﮔﺮم و ﺳﻮﻧﺎ در روز ﺗﺰرﯾﻖ
  • ﭘـﺮﻫـﯿﺰ از ﻣﺼـﺮف وﯾﺘـﺎﻣﯿـﻦ‌ﻫﺎی E و C ﺑﻪ ﻣﺪت ١ ﻫﻔﺘﻪ
  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و داروﻫﺎی رﻗﯿﻖ‌ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ١ ﻫﻔﺘﻪ
  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﺎر دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ
  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ورزش ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ
  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ
  • ﭘﺮﻫﯿﺰ از درﻣﺎن‌ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Laser , RF و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ

ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﯿﻠﺮ

ﮐﺒﻮدی، ﻗﺮﻣﺰی، ﺗﻮرم و در ﻣﻮارد ﻧﺎدر اﻣﮑﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ وﺟﻮد دارد. ﺗﻮرم و درد ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻓﯿﻠﺮ وﺟﻮد دارد. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﺮ ﻧﺎدر اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﺎﻫﺎً ﻣﯽ‌دﻫﺪ. در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﺐ و ﺧﻂ ﺧﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ‌ی ﺗﺒﺨﺎل دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﮑﺮار ﺷﻮد. ﺗﺼﻤﯿﻢ‌ﮔﯿﺮی در ﻣﻮرد ﺿﺮورت ﺗﺰرﯾﻖ دوز ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﻗﺮﯾﻨﻪ‌ﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.