کلینیک ماه زر

مراقبت‌ های مزوتراپی

ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺰرﯾﻘﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺳﻮزن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎزک در زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ. اﯾﻦ روش ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮔﺮدش ﺧﻮن، ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ و اﺳﯿﺪ آﻣﯿﻨﻪ و ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺎﻟﻮروﻧﯿﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﺮ ﺟﺴﻠﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺣﺪود ٥ ﺗﺎ ۱۰ دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دردﻧﺎک ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﮑﺮار ﺟﻠﺴﺎت و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ دارد.

ﺷﺮوع و دوام اﺛﺮ ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﻣﺰوژل

ﺷﺮوع اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ روزﻫﺎ وﻗﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دوام اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ، ژﻧﺘﯿﮏ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ. در واﻗﻊ ﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺗﮑﺮار ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﺑﺮای دﯾﺪن ﯾﺎ ﻧﮕﻬﺪاری اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﻣﺰوژل

ﺗﻮرم ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز و ﮐﺒﻮد ی ﺑﯿﻦ ٢ ﺗﺎ ٥ روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﻣﺰوژل

  • ﺳﺮﻃﺎنﻓﻌﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن
  • اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز
  • ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺟـﺎی ﺑـﺪن
  • دﯾــﺎﺑﺖ ﮐﻨـﺘﺮل ﻧـﺸﺪه
  • دﯾــﺎﺑﺖ ﮐﻨـﺘﺮل ﻧـﺸﺪه

ﻣﻮارد و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ ﯾﺎ ﻣﺰوژل

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از داروی آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺒﻮدی و ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﺮا ی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎ ﻧﯽ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮس ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ، ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.