کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از لیزر اربیوم

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢاﯾﻦ ﻟﯿﺰرﺑﻪاﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺴﺖﮐﻪ ﻧﻮر ﻟﯿﺰر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎرﯾﮏ ﺑﺮ روی ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﺎﺑﯿﺪهﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﻘﺎط ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖﺳﻮﺧﺘﻪ وﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺮﻣﯿﻢﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻧﻮر اﯾﻦ ﻟﯿﺰر در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻼژن ﻫﺎ و ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻃﯽ ٢ اﻟﯽ ٤ ﻣﺎه ﭼﺮوک ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﭼﺎﻟﻪ ﻫﺎ و اﺳﮑﺎر ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از آﮐﻨﻪ ﯾﺎ ﺟﻮش و ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ( ﺟﺎی ﺑﺨﯿﻪ ) ﺑﻬﺒﻮدی ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻋﻮارض ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل / ارﺑﯿﻮم

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی

ﻧﻮع ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر

ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎی ﺑﯽ ﺣﺴﯽ

ﺳﻪ اﻟﯽ ﭘﻨﺞ روز

درد و ﺳﻮزش

ﯾﮏ اﻟﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ

ﻗﺮﻣﺰی و اﻟﺘﻬﺎب

ﭘﻨﺞ اﻟﯽ ﻫﻔﺖ روز

ﺗﻮرم و ﺗﺮﺷﺢ ﭘﻮﺳﺖ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی

ﻧﻮع ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ

ﯾﮏ اﻟﯽ دو ﻫﻔﺘﻪ

ﺟﻮش ﯾﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺳﻔﯿﺪ ( ﻣﯿﻠﯿﺎ )

ﭼﻨﺪ ﻣﺎه

ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ( ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ )

دو اﻟﯽ ﭼﻬﺎر ﻫﻔﺘﻪ

ﻋﻔﻮﻧﺖ ( ﻧﺎدر )

ﺳﻪ اﻟﯽ ﺷﺶ ﻣﺎه

ﮐﺎﻫﺶ رﻧﮓ ﯾﺎ ﺗﯿﺮه ﮔﯽ

ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﻮﺳﺖﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﻧﻮع ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞﻣﺸﺨﺺﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل / ارﺑﯿﻮم

ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎی ﺑﺎردار ﯾﺎ ﺷﯿﺮده

اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ ﻃـﻮﻻﻧﯽ

ﺑﯿﻤﺎری ﻫـﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از آﮐﻮﺗﺎن  ( اﯾﺰوﺗﺮﺗﯿﻨﻮﯾﯿﻦ ) در ٦ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ( ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ )

دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه

ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ در زﺧﻢ ﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻟﯿﺰر CO2 ﻓﺮﮐﺸﻨﺎل / ارﺑﯿﻮم

ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻟﯿﺰر ارﺑﯿﻮم، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﺗﺎ دو ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ، ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎی تکمیلی اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ. درﺑﺎره اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ از ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد ﺳﻮال ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی ﭘﯿﺶ از درﻣﺎن ﺑﺮای ﻟﯿﺰر ارﺑﯿﻮم

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ اﺳﭙﮑﺘﺮوم ﮔﺴﺘﺮده، ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ SPF ۳۰، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. اﮔﺮ از اﺳﭙﺮیﻫﺎی ﺑﺮﻧﺰه ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﯾﺪ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻧﺰه ﮐﻨﻨﺪه از روی ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ را ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﻟﻄﻔﺎًﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ، داروﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰ شده را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺻﺒﺢ روزی ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد آﻣﺎده ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ، ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺳﺒﮏ ﺑﺨﻮرﯾﺪ. ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺧﺼﻮﺻﺎً اﮔﺮ ﻻزم اﺳﺖ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ داروﻫﺎی ﻣﺴﮑﻦ ﯾﺎ ﺿﺪ درد ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺮای درﻣﺎن ﻟﯿﺰر ﺧﻮد، ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻤﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮﯾﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎﻧﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ در اﻃﺮاف ﻧﻮاﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ آراﯾﺶ، رﯾﻤﻞ، ﻟﻮﺳﯿﻮن ﮐﺮم ﭘﻮدر ﯾﺎ ﻋﻄﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﯿﻤﺎران آﻗﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺢ روز درﻣﺎن ﺻﻮرت ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻟﻮﺳﯿﻮن اﻓﺘﺮﺷﯿﻮ روی ﻧﻮاﺣﯽ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن و اﻃﺮاف آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز، ﻋﯿﻨﮏ ﻃﺒﯽ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎورﯾﺪ. ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻤﺎﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻟﺒﺎس و ﮐﻔﺶ راﺣﺖ و ﮔﺸﺎد ﺑﭙﻮﺷﯿﺪ.

روز ﻋﻤﻞ درﻣﺎن ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﻟﯿﺰرارﺑﯿﻮم

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺎراﺣﺘﯽﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﯾﺦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ روی ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﺧﺸﮑﯽ، ﻫﺮ ٢ ﺗﺎ ٣ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ٤ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺑﻪ آراﻣﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﻣﻼﯾﻢ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد، ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ. ﭘﻮﺳﺖ را ﺧﺸﮏ ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ آن را ﻣﺎﻟﺶ ﻧﺪﻫﯿﺪ و اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﻤﯿﺰ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ، ﭘﻤﺎد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد را ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺗﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد. پیش از هر بار تجدید کرم ترمیم کننده پوست را تمیز نمائید و کرم ترمیم کننده نوبت بعد را روی پوست قرار دهید. ﭘﻤﺎد ﺗﺮﻣﯿﻢ کننده را ﺗﻘﺮﯾﺒﺎًﻫﺮ ٤ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل اوﻗﺎت ﺑﯿﺪاری ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮرم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﺑﺎﻟﺶ، زﯾﺮ ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﺪ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻌﺒﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﻮد ﯾﺎ ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻼﯾﻢ زﯾﻨﮏ اﮐﺴﯿﺪ دارای ﭘﺎﯾﻪ SPF +۳۰ ﺳﺎﻧﺒﻼک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﮐﻼه ﺿﺨﯿﻢ روی ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﯾﺪ. ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از درﻣﺎن داروﻫﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺗﺒﺨﺎل و ﺗﻮرم ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﻣﯽﺷﻮد. اﯾﻦ داروﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ قرص آﺳﯿﮑﻠﻮوﯾﺮ ۴۰۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم و قرص ﭘﺮدﻧﯿﺰولون 5 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺐﻫﺎی ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻟﯿﺰر ارﺑﯿﻮم

اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻤﺎ در ﻋﻤﻞ ﻟﯿﺰر ﻣﻘﺪاری از ﻻﯾﻪ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻇﺮﯾﻒ ﺑﻮده و ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﮐﻤﮏ ﻧﯿﺎز دارد. ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ، ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎی زﯾﺮ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ:

اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻟﯿﺰر ارﺑﯿﻮم ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺮای درﻣﺎن زﺧﻢﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ.

اﮔﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺒﺨﺎل دارﯾﺪ، ﻟﻄﻔﺎًﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ اﻃﻼع دﻫﯿﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ روز ﻗﺒﻞ از ﺟﻠﺴﻪ درﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺼﺮف دارو را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن از ﻣﺼﺮف ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺗﯿﻨﻮﺋﯿﺪﻫﺎ و AHA ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

  • روز اول و دوم ﭘﺲ از درﻣﺎن

روز اول ﭘﺲ از درﻣﺎن محل عمل باید توسط پانسمانی که در کلینیک برای شما انجام شده است پوشانده باقی بماند. در روز دوم باید با مراجعه به کلینیک اقدام به تعویض پانسمان کنید. در صورتی که به هر دلیل از جمله عدم حضور در تهران قادر به مراجعه به کلینیک نبودید حتماً نحوه پانسمان را که توسط دستیاران به شما آموزش داده می شود را به خوبی و با دقت مطابق شرح زیر انجام دهید. پس از درمان لیزر ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺧﻮد را به صورت زیر انجام دهید:

ابتدا ﮐﺮم ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ و ﺑﺘﺎﻣﺘﺎزون را به میزان برابر با هم مخلوط کنید و روی پوست محل انجام لیزر که قبلاً با سرم شستشو و گاز استریل تمیز کرده اید پخش کنید. سپس روی آن را با ﮔﺎز وازﻟﯿﻦ بپوشانید و ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ ﮔﺎز اﺳﺘﺮﯾﻞ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ.

ممکن اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﺮ ٦ ﺳﺎﻋﺖ از ﺳﺘﯿﺮﯾﺰﯾﻦ ۱۰ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم ﺑﺮای ﺧﺎرش ﯾﺎ ﺗﻮرم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

ممکن اﺳﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ از اﺳﺘﺎﻣﯿﻨﺎﻓﻮن ۵۰۰ میلی گرم ﺑﺮای تسکین درد و ﻧﺎراﺣﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ پس از درمان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ بالا استفاده نمائید و حتی الامکان از پوشش فیزیکی هم استفاده نمائید. در صورت انجام لیزر در ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺪن آن بخش را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ.

  • روز ﺳﻮم ﭘﺲ از درﻣﺎن

ممکن اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ، ﺧﻮﻧﺮﯾﺰیﻫﺎی ﻧﻘﻄﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﮕﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨد.

از روز سوم تا روز چهاردهم باید از کرم ترمیم کننده استراتادرم که برای شما تجویز شده است روزی یک الی دو بار استفاده نمائید و آن را روی موضع انجام لیزر قرار دهید و پخش کنید.

از روز دهم باید به مدت ۴ روز پماد هیدروکورتیزون روزی دو بار صبح و عصر استفاده نمائید. روز چهاردهم یعنی دو هفته بعد از انجام لیزر حتماً باید جهت ویزیت مجدد پزشک معالج خود به کلینیک مراجعه نمائید و دستورات ثانوی در این نوبت ویزیت به شما داده خواهد شد.

کرم ترمیم کننده پرودرماکرم ترمیم کننده پرودرما

کرم رطوبت رسان پرودرماکرم رطوبت رسان پرودرما

ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ ﭘﻮﺳﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻻﯾﻪ ﺑﺮداری، آزاداﻧﻪ از ﭘﻤﺎد ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ ﻣﯿﺎن روزی ﺻﻮرت ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ و ﻣﺠﺪداً از ﮐﺮم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اجازه ﻧﺪﻫﯿﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺻﻮرت ﺧﺸﮏ ﺷﻮد.

اﻗﺪاﻣﺎت اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ ﺧﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻧﻮر آﻓﺘﺎب را اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

  • روز ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

در ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﭘﻮﺳﺖ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ، ﯾﮏ ﻗﺮار ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ از ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ﺻﻮرت و ﭘﺲ از آن از ﮐﺮم رطوبت رسان و پس از حدود 20 دقیقه کرم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮای ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ و کمک به روند ترمیم پوست ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺮﻣﺰی آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﮔﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺧﺸﮏ اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﺸﮏ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. برای بهبود رطوبت رسانی پوست ﺳﺮم sheed rose ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖﺗﺎﺣﺪ اﻣﮑﺎن از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﯾﺪ. ﭘﻮﺳﺖﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل اﮔﺮ از ﻣﻨﺰل ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪﺣﺘﻤﺎ از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻼﯾﻢ زﯾﻨﮏ اﮐﺴﯿﺪ ﺳﺎنﺑﻼک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺗﺤﺖ درﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﻼه ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺎﯾﺮ ﻧﻮاﺣﯽ درﻣﺎن ﺷﺪه ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﮐﻪ روی ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﮐﺮدهاﯾﺪ، ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده روزاﻧﻪ از ﮐﺮم ﺿﺪ آﻓﺘﺎب دارای ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ دارای ﭘﺎﯾﻪ  ۵۰ SPF را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻌﺪ از روز ۱۴ ﭘﺲ از درﻣﺎن

ﮐﺮم ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﺿﺪاﻓﺘﺎب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

کرم ضد آفتاب پرودرماکرم ضد آفتاب پرودرما

کرم ضد لک پرودرماکرم ضد لک پرودرما

از ﮐﺮم ﺿﺪ ﻟﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﻫﺮ ﺷﺐ اﺳﺘﻔاﺪه ﺷﻮد. در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ درﻣﺎن، ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن ﺟﺪﯾﺪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﯿﻤﺎران ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﭘﺲ از درﻣﺎن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺑﯿﻤﺎران ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮد را ٥ ﺗﺎ ٨ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﻣﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ. ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از درﻣﺎن، ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی ﺿﺮوری ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از رﺗﯿﻨﻮلﻫﺎ، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی رﺷﺪ و رﻃﻮﺑﺖ

ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ SPF ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ. ﻟﻄﻔﺎً ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ از درون ﻧﯿﺰ از پوست ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ و داﺷﺘﻦ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ c را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮد را آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره درﺑﺎره ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﻣﺪاوم از ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯿﺪ.

مشاوره رایگان

مطالب اخیر