کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از لیزر مو زائد

ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ از زﻣﺎن اﭘﻼﺳﯿﻮن و ﺑﻨﺪ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرت ﻣﺼﺮف راﮐﻮﺗﺎن از زﻣﺎن ﻣﺼﺮف ٦ ﻣﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻗﺒﻞ ﺳﻮﻻرﯾﻮم و آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﮕﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺮدد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از ﻟﯿﺰر

۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﮐﺎﻣﻼً در ﺟﻬﺖ روﯾﺶ ﻣﻮ اﺻﻼح ﮔﺮدد. ﺟﻠﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﯿﭗ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺘﯽ و ﻣﻮﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ دﻗﯿﻖ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت از ﭘﯿﺶ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ( ﺑﯿﻦ ٦ ﺗﺎ ۱۲ ﺟﻠﺴﻪ ). ﻫﺪف درﻣﺎن، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﻫﺎی ﺿﺨﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ

ﻣﻮﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﻟﯿﺰر روی ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺮﮐﯽ و ﻧﺎزک ﺟﻮاب ﻋﮑﺲ دارد ﻟﺬا در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻣﻮی ﮐﺮﮐﯽ اﻃﻼع داده ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﭘﺲ از ﻟﯿﺰر

ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از ﻟﯿﺰر از ﺳﻮﻻر و آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﯿﺰر از ﺷﺴﺘﻦ، ﻣﺮﻃﻮب ﮐﺮدن، ﻣﺼﺮف ﺷﻮﯾﻨﺪه و آﻓﺘﺎب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﺣﺘﻤﺎً از ﺿﺪ آﻓﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺳﻮزش و ﻗﺮﻣﺰی وﺟﻮد دارد ﭘﻤﺎد زﯾﻨﮏ اﮐﺴﺎﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺒﺎس ﺗﻨﮓ و ﭼﺴﺒﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪﻧﻤﯽ ﺷﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻟﻮﺳﯿﻮن و ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ ﻟﯿﺰر ﺷﺪه ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﺸﺎر و ﺧﺎرش ﯾﺎ ﻣﺎﺳﺎژ و ورزش ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. در ﻃﻮل دوره ﻓﻘﻂ اﺻﻼح ﺑﺎ ژﯾﻠﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﻗﺮﻣﺰی ﺑﻌﺪ از ﻟﯿﺰر ﻣﻮﻫﺎی زاﺋﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖوﺣﺪاﮐﺜﺮﭼﻨﺪ روز اداﻣﻪﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺳﻮزش و ﺣﺴﺎس ﺷﺪن ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺳﻄﺤﯽ ﭘﻮﺳﺖ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد درﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم دﻗﯿﻖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎ و

دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﮏ ﻣﻌﺎﻟﺞ از وﻗﻮع آن ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻧﻤﻮد. ﺑﺼﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر در ﺑﻌﻀﯽ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺣﺴﺎس اﻣﮑﺎن ﺗﺎول و ﯾﺎ دﻟﻤﻪ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻮرد درﻣﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در

ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. در ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﮑﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻇﺮﯾﻔﯽ در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﻣﺤﻞ درﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.