کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از کاشت ابرو

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ. ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ۱۴ روز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺸﺖ ﺷﺪه را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده و ﻧﺨﺎراﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺎرش از ﻗﺮص ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ، از ﭘﻮﺷﺶ دﮐﻤﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ، ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاﺑﯿﺪن در زاوﯾﻪ ۴۵ درﺟﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ) و ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽاﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ٦ ﻣﺎه از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ زﯾﺮا کلر ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ، ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ۳۰ روز از رﻧﮓ ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮﺗﺎن ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از رﯾﻤﻞ اﺑﺮو، ﻣﺪاد اﺑﺮو ﯾﺎ ﺳﺎﯾﻪ، ۶۰ روز ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن ﮐﺎﺷﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و ﻟﻄﻔﺎ ﻓﻘﻂ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮوری اﺑﺮوی ﺧﻮد را آراﯾﺶ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺎ ٦ ﻣﺎه از رﻧﮓ ﮐﺮدن اﺑﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن

۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﺸﺖ سرم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آراﻣﯽ آن را از روی زﺧﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﺳﺮ ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ رﯾﺰش اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺑﺮو رﯾﺰش ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺑﺮو، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از روز دﻫﻢ ﺷﺮوع ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ رﯾﺰش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ. در روﻧﺪ رﯾﺰش، ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﭼﺎر رﯾﺰش ﺷﺪه و رﯾﺸﻪ ی ﻣﻮ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ رود. اﯾﻦ رﯾﺰش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪه و ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

روﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺑﺮو ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ( رﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﻮ ) ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺑﺮو، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﺧﺮ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎ، ٩ اﻟﯽ ۱۲ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺲ ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮش ﻫﺎﯾﯽ روی اﺑﺮو ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ دﻟﻤﻪ ﻫﺎی رﯾﺰی روی آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ٧ ﺗﺎ ۱۰ روز از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ روی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻟﻄﻔﺎ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ.

داروﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ

آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ( آﻣﭙﻮل و ﮐﭙﺴﻮل ) را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮد.

( آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ- ﭘﺮوﻓﻦ- ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ و اﯾﻨﺪوﻣﻨﺎﺳﯿﻦ )

ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ اول، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺣﺘﻤﺎ از روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن را ﺣﺪاﻗﻞ ٢ دوره اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺪه ﺗﺎ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ٢ ﻋﺪد اﺳﭙﺮی آب ﭘﺎش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده در ﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎ آب وﻟﺮم رﻗﯿﻖ ﮐﻨﯿﺪ و از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی روی ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، اﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ آب ﭘﺎش دوم ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻓﻘﻂ آب اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. اﯾﻦ روش را ﺗﺎ ۱۴ روز اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺗﺎ ۱۴ روز ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺪه را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن از ﺣﻮﻟﻪ و ﺳﺸﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

اﺣﺘﻤﺎﻻت

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی و … دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪون درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧﺪ ﮐﺎﺷﺖ و روﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ( ﺑﺨﺼﻮص از آب ﮐﺮﻓﺲ و ﯾﺎ آﻧﺎﻧﺎس ﻃﺒﯿﻌﯽ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺨﯿﻪﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﭘﺲ از ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮه ﻫﺎی ﻧﺦ ﺑﺨﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺑﺎز ﻧﺸﻮد. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، روی ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺨﯿﻪ، ﺑﻪ آراﻣﯽ ُﭘﻤﺎد Mupirocin ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﺨﯿﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ۱۲ اﻟﯽ ۱۴ روز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻛﻠﯿﻨﻴﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ، اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ورزش و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ اﺑﺮو، ﻟﻄﻔﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ و ﺗﺎ ۴۰ روز از ورزش ﺳﻨﮕﯿﻦ ( ﺷﻨﺎ، ﻓﻮﺗﺒﺎل، ﺑﺪﻧﺴﺎزی، آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ) ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻓﻮﻟﻮﮐﻮﻟﯿﺖ

ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺟﻮش دﯾﺪه ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﺳﺎﻗﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺮون اﻣﺪن از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮش ﻫﺎ ﭘﺲ از ٢ ﻣﺎه ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺟﻮش ﻫﺎ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

( ﯾﺎدآوری ) ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دوم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺖ اﺑﺮو در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎه زر ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﺷﺖ اﺑﺮوی ﺷﻤﺎ از روش ﺟﺮاﺣﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺴﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ دارﯾﺪ، از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، روزی ﯾﮑﺒﺎر، ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه روی ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ زده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود. ( Cream Repair Scar Anti Cicalfate Avene ) ( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ، ﺑﺨﯿﻪ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ پماد ﻧﺪارﯾﺪ )

ﻗﺮص ٦B cystin، از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻣﺎه، ٢ ﻋﺪد ﺻﺒﺢ، ٢ ﻋﺪد ﺷﺐ ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ٦B cystin ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻫﺎی Anacaps را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ١ ﻋﺪد ﺻﺒﺢ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﺐ از آن ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ٢ ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮص ﻫﺎی Anacaps ﺑﻪ ﻣﺪت ٦ ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﻔﺘﻪ ای ٢ ﻋﺪد، ١ ﻋﺪد از آﻣﭙﻮل ﺑﯿﻮﺗﻦ (Biotin)و ١ ﻋﺪد آﻣﭙﻮل ﺑﭙﺎﻧﺘِﻦ (Bepanthene) ، را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻣﭙﻮل ﻫﺎ، ٢ ﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ دوره را دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺣﺘﻤﺎ از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺗﺎ ٩ ﻣﺎه، روزی ٢ ﺑﺎر ُﭘﻤﺎد ﺳﺮﯾﺘﺎ (Cerita) را روی اﺑﺮوﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻣﺴﻮاک ﻧﺮم، در ﺟﻬﺖ ﺧﻮاب اﺑﺮو، آﻧﺮا ﺷﺎﻧﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ در اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ٩ ﻣﺎه، اﺑﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ زاوﯾﻪ ﻫﺪﺑﻨﺪ ﺑﺮ روی اﺑﺮوﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ ﺗﺎ زاوﯾﻪ ﺧﻮاب ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. اﮔﺮ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ روی ﺷﮑﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﯿﺪ ﺣﺘﻤﺎ از اﺑﺮوﻫﺎ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

ﮐﺮﭼﮏ ( Oil Caster ) ﺑﺮای ﭼﺮب ﮐﺮدن اﺑﺮوﻫﺎﯾﺘﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. اﯾﻦ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺑﺮوﻫﺎی ﺧﻮد، ﺣﺘﻤﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل، ﺷﺒﻬﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب از روﻏﻦ استفاده کنید.

روﻏﻦ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ اﺑﺮوﻫﺎی ﺷﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻟﻄﻔﺎ، ﻫﺮ ﺷﺐ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﺘﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼتو ﭘﺮﺳﺸﻬﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ

ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن، از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎه زر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻟﺤﻈﺎت و ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، رﻗﻢ زده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎه زر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان، ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﯽ، ﯾﺎری ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.