کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از کاشت مو

ﻫﻨﮕﺎم ﺳﻮار و ﭘﯿﺎده ﺷﺪن از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﮑﻨﺪ. ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ٥ روز ﺑﻌﺪ از ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ، ﺷﺐ‌ﻫﺎ ﺑﺼﻮرت ﻧﯿﻤﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﺎ زواﯾﻪ ٥٤ درﺟﻪ ﺑﺨﻮاﺑﯿﺪ و از دراز ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻼ اﻓﻘﯽ ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮرم اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان از ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﻫﺎی اﻟﮑﻠﯽ و دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﺮده و ﻧﺨﺎراﻧﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺧﺎرش از ﻗﺮص ﺳﯿﺘﺮﯾﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ، از ﭘﻮﺷﺶ دﮐﻤﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﯾﻘﻪ ﺗﻨﮓ ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ، ﺳﺮ ﺧﻮد را ﺧﻢ ﻧﮑﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد اﺳﮑﺎر در ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﺎ ٦ ﻣﺎه از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﺟﺪا ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ زﯾﺮا کلر ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ، ﻣﺎﻧﻊ از رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ.

ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ، ﻣﻮﻫﺎی ﺳﺮ ﺧﻮد را ﮐﻮﺗﺎه ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺗﺎ ٦ ﻣﺎه از رﻧﮓ ﮐﺮدن ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد ﺟﺪا ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

داروﻫﺎی ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ

آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﺷﺪه ( آﻣﭙﻮل و ﮐﭙﺴﻮل ) را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻋﺪد ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺮف داروﻫﺎی زﯾﺮ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﻮد. ( آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ- ﭘﺮوﻓﻦ- ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ و اﯾﻨﺪوﻣﻨﺎﺳﯿﻦ ) ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ اول، دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻧﯿﺴﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دوم را ﺣﺘﻤﺎ از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺼﺮف آن را ﺣﺪاﻗﻞ ١ دوره ٦ ﻣﺎﻫﻪ اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ.

ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن

۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﯿﺴﺖ. در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ زﺧﻢ ﭘﺸﺖ

ﺳﺮﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ آﻧﺮا ﺑﺎ ﺳﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻣﺮﻃﻮب ﻧﻤﻮده وﺑﻪ آراﻣﯽ آﻧﺮا از روی زﺧﻢﺟﺪا ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.اﮔﺮ روی ﺳﺮﻫﻢ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن دارﯾﺪﺑﻌﺪ از ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ، ﺑﺎز ﮐﺮدن آن را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺎ ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ. در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ﺣﺘﻤﺎ ﻗﺒﻞ از اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺎز ﮐﺮدن آن روی ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن، سرم ﺷﺴﺘﺸﻮ رﯾﺨﺘﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ۳۰ دﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﮔﺮ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﺴﺒﯿﺪه اﺳﺖ از آن ﺟﺪا ﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﺣﻮﺻﻠﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻧﺴﻤﺎن ﻧﭽﺴﺒﺪ و از ﺳﺮ ﺟﺪا ﻧﺸﻮد. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۱۴ ﺳﺎﻋﺖ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺴﺘﻦ اﯾﻦﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻼﯾﻢ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺮه‌ﻫﺎی ﻧﺦﺑﺨﯿﻪ در ﻣﺤﻞ ﺑﺮش ﺑﺎز ﻧﺸﻮد.ﻧﺤﻮه اﻧﺠﺎم اﯾﻦﺷﺴﺘﺸﻮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪی ﮐﺎﻣﻼ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ﺷﺴﺘﺸﻮ، روی ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺨﯿﻪ، ﺑﻪ آراﻣﯽ ُﭘﻤﺎد Mupirosin را ﺑﺰﻧﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ٧ روز، روزی ١ ﺑﺎر اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺑﺨﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ، ﺑﺨﯿﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﻮده و ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از ١١ اﻟﯽ ۱۴ روز ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد. ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد نداشت ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﺘﺮﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن و درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺧﻮد، اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.

ﻃﺮﯾﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮی

ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ٢ ﻋﺪد اﺳﭙﺮی آب ﭘﺎش ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده در ﯾﮑﯽ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ را ﺑﺎآب وﻟﺮم رﻗﯿﻖﮐﻨﯿﺪ و از ﻓﺎﺻﻠﻪﺳﯽ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮی روی ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، اﺳﭙﺮی ﻧﻤﻮده وﭘﺲ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪﺑﺎآب ﭘﺎش دوم ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای آنﻓﻘﻂ آب اﺳﺖ، ﻣﺤﻞ ﮐﺎﺷﺖ را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ. اﯾﻦ روش را ﺗﺎ ۱۴ روز اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪﺗﺎ ۱۴ روز ﻣﻨﻄﻘﻪی ﮐﺎﺷﺖ ﺷﺪه را ﻟﻤﺲ ﻧﮑﻨﯿﺪ و ﺑﺮای ﺧﺸﮏ ﮐﺮدن آن از ﺣﻮﻟﻪ و ﺳﺸﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه از ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی

ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﯿﻤﺎران ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻮرم ﺑﺪون درد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع و درﺻﺪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎران، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد کبودی ﻧﺪﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﭼﻤﺸﻬﺎ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت ۷۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ. ﺑﺮوز ﺗﻮرم ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻧﻮع ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد. ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮی در روﻧﺪ ﮐﺎﺷﺖ و روﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻣﺎﯾﻌﺎت زﯾﺎد ( ﺑﺨﺼﻮص از آب ﮐﺮﻓﺲ و ﯾﺎ آﻧﺎﻧﺎس ﻃﺒﯿﻌﯽ ) اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. رﯾﺰش اوﻟﯿﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از روز دﻫﻢ ﺷﺮوع ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮده و اﯾﻦ رﯾﺰش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﺠﺎﯾﯽ اداﻣﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ. در روﻧﺪ رﯾﺰش، ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻗﻪ ﻣﻮی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه دﭼﺎر رﯾﺰش ﺷﺪه و رﯾﺸﻪ ی ﻣﻮ در ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮاب ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽ رود. اﯾﻦ رﯾﺰش ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، دﭼﺎر ﺷﮏ ﺷﺪه و ﺳﺎﻗﻪ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و رﯾﺸﻪ ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

روﯾﺶ ﻣﺠﺪد ﻣﻮﻫﺎی ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه

ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎی ( رﯾﺸﻪ ﯾﺎ ﭘﯿﺎز ﻣﻮ ) ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ از اواﺧﺮ ﻣﺎه ﭼﻬﺎرم ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺠﺪد ﮐﺮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺪن روﻧﺪ رﺷﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﻫﺎ، ٩ اﻟﯽ ۱۲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ، ﭘﺲ ﺗﺎ رﺷﺪ ﮐﺎﻣﻞ، ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﻗﺒﻞ از رﺷﺪ ﻣﻮﻫﺎ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺟﻮش ﻫﺎﯾﯽ روی ﻣﻮ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ و ﯾﺎ دﻟﻤﻪ ﻫﺎی رﯾﺰی روی آن ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻇﺮف ٧ ﺗﺎ ۱۰ روز از ﺑﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﻓﺖ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ روی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه، ﻟﻄﻔﺎ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ ﺑﺎدام ﺗﻠﺦ ﭼﺮب ﮐﻨﯿﺪ. در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮی ﻣﺎه زر ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﻮ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﺑﯿﻬﻮﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻮارض ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت و ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. ﺗﺎ ۱۴ روز ﭘﺲ از ﻋﻤﻞ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ، ﻟﻄﻔﺎ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ورزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از ۱۲ روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﯿﺎده روی ﺳﺒﮏ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ. ﻟﻄﻔﺎ ﺗﺎ ٢ ﻣﺎه از ورزش ﺳﻨﮕﯿﻦ ( ﺷﻨﺎ، ﻓﻮﺗﺒﺎل، ﺑﺪﻧﺴﺎزی، آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ ) ﺟﺪا ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ.

( ﯾﺎدآوری ) ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از داروﻫﺎی ﻧﺴﺨﻪ دوم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﺷﺖ ﻣﻮ در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎه زر ﺑﻪ روش ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﮐاشت اقدام ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ دارﯾﺪ، از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ، روزی ﯾﮑﺒﺎر، ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه روی ﻣﺤﻞ ﺑﺨﯿﻪ ﭘﻤﺎد Cicabio زده ﺷﻮد ﺗﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﯿﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.

( ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ، ﺑﺨﯿﻪ ﻧﺪارﯾﺪ، ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﭘﻤﺎد ﻧﺪارﯾﺪ ) ﻗﺮص ٦B Cystin، از روز ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻣﺎه، ١ ﻋﺪد ﺻﺒﺢ، ١ ﻋﺪد ﺷﺐ ﻣﯿﻞ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺮص ﻫﺎی ٦B cystin ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ. ﻣﺼﺮف ﻗﺮص ﻫﺎی Anacaps را ﺷﺮوع ﮐﺮده و ١ ﻋﺪد ﺻﺒﺢ و ﯾﮏ ﻋﺪد ﺷﺐ از آن ﻣﯿﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺎر را ٢ ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم ﻗﺮص ﻫﺎی Anacaps ﺑﻪ ﻣﺪت ٦ ﻫﻔﺘﻪ، ﻫﻔﺘﻪ ای٢ ﻋﺪد، ١ ﻋﺪد از آﻣﭙﻮل ﺑﺎﺑﻮﺗﻦ ( Biotin ) و ١ ﻋﺪد آﻣﭙﻮل ﺑﭙﺎﻧﺘِﻦ ( Bepanthene ) ، را ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪﺑﺎﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺼﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. ﻣﺼﺮف اﯾﻦ آﻣﭙﻮل ﻫﺎ ٦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ. ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﻣﭙﻮل ﻫﺎ، ٢ ﻣﺎه اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺮده و اﯾﻦ دوره را دوﺑﺎره ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ژاﮐﺎﻧﺪرل را روزی ٣ اﻟﯽ ٤ ﭘﺎف روی ﮐﻞ ﺳﺮ زده ﺷﻮد و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺗﺎ ٩ ﻣﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت و پرسش‌های اﺣﺘﻤﺎﻟﯽﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﭘﯿﺸﺒﯿﻨﯽ ﺷﺪه و در راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﻧﻬﺎ را در اﯾﻦ ﺑﺮﮔﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺎﻓﺘﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ از ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺎ ﮔﺮوه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﻛﻠﯿﻨﻴﻚ ﻣﺎه زر ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن، از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮ و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻣﺎه زر را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده اﯾﺪ، ﺑﺴﯿﺎر ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻔﺘﺨﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﻟﺤﻈﺎت و ﺧﺎﻃﺮه ﺧﻮﺷﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، رﻗﻢ زده ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﺑﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺎه زر، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﯾﮋه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘﺎدات ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان، ﻣﺎ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺗﺮ، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﺮوران ﮔﺮاﻣﯽ، ﯾﺎری ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.