کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از کربوکسی تراپی

ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﯽ ﺗﺮاﭘﯽ روﺷﯽ اﺳﺖﻛﻪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽﻧﻈﯿﺮﻛﺎﻫﺶ ﭼﺮﺑﯽﻣﻮﺿﻌﯽو ﺗﯿﺮﮔﯽ دور ﭼﺸﻢوﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮك وﻳﺎ ﮔﺎز دی اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. ﺗﺰرﯾﻖ اﯾﻦ ﮔﺎز ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ اﻛﺴﯿﮋن در ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ رگ ﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﺟﺪﻳﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺮوع اﺛﺮ درﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮد از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻛﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮای ﺗﻜﻤﯿﻞ آن روز ﻫﺎ وﻗﺖ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ. ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺎوت واﻛﻨﺶ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮده و اﺛﺮات و ﻧﺘﺎﯾﺞ از ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺗﮑﺮار ﺟﻠﺴﺎت و ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﺰﺷﮏ ﺷﻤﺎ دارد.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻛﺮﺑﻮﻛﺴﯽ ﺗﺮاﭘﯽ

ﺗﻮرم ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز و ﮐﺒﻮد ی ﺑﯿﻦ ٢ ﺗﺎ ٥ روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ.

ﻣﻮارد ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮاﭘﯽ

  • ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﻠﯿﻪ ﯾﺎ ﺗﺤﺖ دﯾﺎﻟﯿﺰ
  • اﻓــــﺮاد دارای اﺟﺴﺎم ﻓﻠﺰی در ﺑﺪن
  • اﻓـــــﺮاد دارای ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻓﻌﺎل از ﻣﺤﻞ زﺧﻢﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ
  • دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه
  • ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎیﻗﻠﺒﯽ وﺗﻨﻔﺴﯽ ﺷﺪﯾﺪ
  • اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻی ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه

ﻣﻮارد و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮاﭘﯽ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از داروی آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺒﻮدی و ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯽ ﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﺮا ی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎ ﻧﯽ درﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮس ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ، ﻣﺤﻞ ﺗﺰر ﯾﻖ را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.