کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از هایفوتراپی

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺑﺮای ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ و ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن اﻣﻮاج ﻣﺎورای ﺻﻮت در ﻻﯾﻪ زﯾﺮﯾﻦ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. در ﻫﺎﯾﻔﻮ اﻣﻮاج RF در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ( ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷﺪه ) و ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﻘﻄﻪ اﯾﯽ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮارت ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ﻫﺎ و ﮐﻼژن ﺳﺎزی، ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﺳﻔﺖ ﺷﺪن و ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪن ﭘﻮﺳﺖﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺑﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ زود جواب دﻫﺪو ﺑﺎﻋﺚ ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮوﮐﻢاﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و در واﻗﻊ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺗﺎرﻫﺎی ﮐﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد.

ﺷﺮوع اوﻟﯿﻦ آﺛﺎر ﻗﺎﺑﻞ دﯾﺪن ﭘﺲ از ١ ﺗﺎ ٢ ﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺎ ٣ ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﻣﯽ رﺳﺪ. دوام درﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ و ﺳﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد و وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻮاﻣﻞ ﭘﯿﺮﮐﻨﻨﺪه ی ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﺎر ﯾﺎ ﺑﯽ ﺧﻮاﺑﯽ ﯾﺎ آﻓﺘﺎب و اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ دارد. ﻣﻌﻤﻮﻻ دوام ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻦ ٦ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﮑﺮار دارد. ﻫﺮﭼﻨﺪﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد ﺧﺼﻮﺻﺎ در ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ۵۰ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺗﮑﺮار درﻣﺎن ﺑﯿﻦ ١ ﺗﺎ ٢ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ درﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ روﺷﻬﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ، PRP ﯾﺎ RF و ﺣﺘﯽ ﻧﺦ ﻫﺎی ﻟﯿﻔﺘﯿﻨﮓ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻋﮑﺲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺗﺮاﭘﯽ

ﺣﯿﻦ اﻧﺠﺎم درﻣﺎن، درد و ﺳﻮزش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ و ﻗﺮﻣﺰی ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻮﻗﺖ در ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﯿﺎز دارد. ﮔﺎﻫﺎً در ﻣﺤﻞ درﻣﺎن ﺷﺪه، ﺗﻮرم ﯾﺎ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺳﻄﺤﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ ﭼﻨﺪ روز ﺑﺎ ﻣﺼﺮف دارو ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺳﺮدرد ﯾﺎ درد و ﺳﻮزش و ﺑﯽ ﺣﺴﯽ در ﭘﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ عوارض دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺗﺮاﭘﯽ

  • داﺷﺘﻦ زﺧﻢ ﺗﺎزه ﯾﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ در ﭘﻮﺳﺖ
  • وﺟﻮد ژل ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﭘﺎژ
  • ﭘﺮوﺗﺰ ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی درﻣﺤﻞ
  • ﻣﻮاد ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻮرت
  • ﺑﺎرداری ﯾﺎ ﺷﯿﺮدﻫﯽ
  • دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺮﺑﺎن ﺳﺎز ﻗﻠﺒﯽ ( ﭘﯿﺲ ﻣﯿﮑﺮ )

ﻣﻮارد و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺗﺮاﭘﯽ

در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﻫﺎﯾﻔﻮ ﺗﺮاﭘﯽﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮس ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ، ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪو از ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺼﺮف ﻣﺴﮑﻦ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﺮوﻓﻦ، ﻧﺎﭘﺮوﮐﺴﻦ و دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎک اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ