کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از میکرونیدلینگ

ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺟـﻮاﻧـﺴﺎزی ﭘـﻮﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻼژن ﺑﻪ رﻓـﻊ ﻋـﻮارﺿﯽ ﻫﻤـﭽﻮن ﭼـﯿﻦ و ﭼﺮوک، اﺳـﮑـﺎر آﮐـﻨﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﮑﺎن ﺗﺮﮐﯿﺐاﯾﻦ روش ﺑﺎﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺰوﺗﺮاﭘﯽ، RF ،PRP و ... وﺟﻮد دارد. ﺷﺮوع اﺛﺮ ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮده و ﺗﺪرﯾﺠﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺟﻠﺴﺎت، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺟﻠﺴﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ژﻧﺘﯿﮏ ﻓﺮد و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺑﻮده وﻟﯽ اﮐﺜﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ

ﭘﺲ از ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮوز ﻟﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر، زﺧﻢ را ﺑﺎ ﮐﺮم ﻫﺎی ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪه و ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ۴۸ ﺳﺎﻋﺖ زﺧﻢ را ﺑﺎ آب و ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﭽﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﯿﺪ. ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ ﻟﮏ از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮐﺎﻣﻼً دوری ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺳﺎﻋﺘﻬﺎی ﭘﺮ ﻧﻮر روز و ﻣﺎه ﻫﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل اﺻﻼً در ﻣﻌﺮض آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺣﺘﯽ اﻟﻤﻘﺪور از ﮐﻨﺪن زﺧﻢ ﻫﺎ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روی ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ ﻟﯿﻒ ﻧﮑﺸﯿﺪ. از ﺿﺪ آﻓﺘﺎب ﻗﻮی ﻫﺮ ٢ ﺗﺎ ٣ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮑﺒﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. ازدﺳﺖ ﮐﺎری زﺧﻢ ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

ﻋﻮارض ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ

ﻋﻮارض ﺟﺪی و ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ی روﺷﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻮزن ﺳﺮوﮐﺎر دارﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل اﯾﺠﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎدر، وﺟﻮد دارد. ﺗﯿﺮﮔﯽ ﭘﻮﺳﺖ درﻣﺤﻞ درﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﯾﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﻟﮏ ﻫﺎ و ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ دارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﯿﺖﯾﺎ ﺧﺮاش ﯾﺎ زﺧﻢ ﭘﻮﺳﺖ دﭼﺎر ﺗﯿﺮﮔﯽﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، دﯾﺪهﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮی ﻫﻢ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻗﺮﻣﺰی٣ اﻟﯽ ٧ روز از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود. اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ( ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ ) ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﺷﺨﺼﯽﯾﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽﻣﺜﺒﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد. درﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺒﺨﺎل دارﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﺗﮑﺮار ﺷﻮد.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮑﺮوﻧﯿﺪﻟﯿﻨﮓ

ﺗﻐﯿﯿﺮات رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ در زﺧﻢﻫﺎ ،ﺳﻮﺧﺘﮕﯽﻫﺎ ﯾﺎ اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت ﭘﻮﺳﺘﯽ

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﻠﻮﺋﯿﺪ
( ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ )

دﯾﺎﺑﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه

درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ