کلینیک ماه زر

مراقبت های بعد از پی آر پی

اﺳﺎس اﯾﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻼﻛﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮآﯾﻨﺪ از ﺧـﻮن ﺷﻤﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﭘـﺲ از ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭘـﻮﺳﺖ، ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑـﺎﻋﺚ ﻳﻚ ﺳـﺮی واﻛﻨﺶ ﻫﺎی ﺳﻠﻮﻟﯽ ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ی ﭘﻮﺳﺖ ﻳﺎ ﻣﻮ و ﻛﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ، ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻔﺘﯽ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﻮﺳﺖ، ﻛﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوك و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی رﻳﺸﻪ ی ﻣﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮوع و دوام اﺛﺮ PRP

ﺷﺮوع اﺛﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ژﻧﺘﯿﮏ ﺷﻤﺎ و ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ از ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻨﺪ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﺎً ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ آن ﺑﻪ روزﻫﺎ وﻗﺖ ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. دوام اﺛﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ، ژﻧﺘﯿﮏ اﻓﺮاد و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﻨﻨﺪه دارد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮوع اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ روز ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ. در واﻗﻊ ﮔﺮﭼﻪ درﺻﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎﻻﺳﺖ وﻟﯽ اﻣﮑﺎن ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ PRP

ﺗﻮرم ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز و ﮐﺒﻮدی ﺑﯿﻦ ٢ ﺗﺎ ٥ روز ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ. ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎدر اﺳﺖ.

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ اﺳﺘﻔﺎده PRP

ﺑــــﺎرداری

دﯾــﺎﺑﺖ ﮐﻨـﺘﺮل ﻧـﺸﺪه

ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺟـﺎی ﺑـﺪن

اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز

ﺳﺮﻃﺎنﻓﻌﺎل ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺮﻃﺎن ﺧﻮن

ﻣﻮارد و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از PRP

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از داروی آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺒﻮدی و ﺗﻮرم ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ ﮔﺎﻫﺎً ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﻃﻮل ﻣﯽ ﮐﺸﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻧﺠﺎم PRP را ﺑﺮا ی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻤﺎ ﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. در ۲۴ ﺳﺎﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ ﺑﺎ ﮐﻤﭙﺮس ﮐﯿﺴﻪ ﯾﺦ، ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﯾﻖ را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ و از ﮔﺮﻓﺘﻦ دوش آب ﮔﺮم ﯾﺎ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ورزﺷﯽ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.