کلینیک ماه زر

مراقبت های لیفت نخ

جایگذاری ﻧﺦ در ﭘﻮﺳﺖ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﯾﺪ در ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﭘﻮﺳﺖ‌ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺮی ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ وزن ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻮاﻣﺸﺎن ﮐﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺦ ﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﺷﺪه در ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺳﺒﺐ واﮐﻨﺶ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻓﻌﺎل در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮدن ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮﺳﻠﯿﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﻓﯿﺒﺮو ﺑﻼﺳﺖ و ﺗﺸﮑﻠﯿﻞ ﮐﻼژن در ﻣﻮﺿﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺷﺪن زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ از ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ﺟﻮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﻮام ﺑﺎﻓﺖ و ﮐﺸﯿﺪﮔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک و ﻟﯿﻔﺖ ﭘﻮﺳﺖ در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻧﺦﻫﺎ در ﻃﯽ٦ اﻟﯽ٢١ ﻣﺎه ﺟﺬب ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﺳﻠﻮل ﻛﻼژن و اﻻﺳﺘﯿﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ از ﺣﺪود٣ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ آن ۶ ماه ﺑﻌﺪ از ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻧﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.
مراقبت های بعد از لیفت نخ

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﻗﺒﻞ از ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻧﺦ

ﻋﺪم ﻣﺼﺮف آﺳﭙﺮﯾﻦ، وارﻓﺎرﯾﻦ، ﭘﻼوﯾﮑﺲ، اﯾﺒﻮﭘﺮوﻓﻦ، دﯾﮑﻠﻮﻓﻨﺎك و ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪی دو روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن. ﻋﺪم ﻣﺼﺮف وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎی E و C، ﺳﯿﺮ، زﻧﺠﺒﯿﻞ، اﻟﮑﻞ ،ﻣﮑﻤﻞ ﻫﺎی اﻣﮕﺎ ٣، ﺟﯿﻨﺴﯿﻨﮓ و ﺟﯿﻨﮑﻮﺑﯿﻠﯿﺎ ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از درﻣﺎن.

ﺗﻮﺻﯿﻪ‌ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺟﺎﯾﮕﺬاری ﻧﺦ

 • ﭘـﺮﻫـﯿﺰ از ﻣﺼـﺮف وﯾﺘـﺎﻣﯿـﻦ ﻫﺎی E و C ﺑﻪ ﻣﺪت ١ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از زﯾﺎد ﺑﺎز ﮐﺮدن دﻫﺎن ﺑﻪ ﻣﺪت ٤ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﻓﺘﺎب ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻣﺤﻞ درﻣﺎن ﺗﺎ ٢ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘــﺮﻫﯿﺰ از ورزش ﺳﻨــﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻣـﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﮐﺎر دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و داروﻫﺎی رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت ١ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از درﻣﺎن ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ Laser,RF و ﻏﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ
 • ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد ﻣﺜﻞ ﺳﻮﻧﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ٢ ﻫﻔﺘﻪ

ﻣﻮارد ﻣﻨﻊ درﻣﺎن ﺑﺎ ﻧﺦ

 • ﺑﺎرداری
 • وﺟﻮد ژل ﻫﺎی داﺋﻤﯽ ﭘﺎژ
 • دﯾــﺎﺑﺖ ﮐﻨـﺘﺮل ﻧـﺸﺪه
 • ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﻓﻌﺎل در ﻫﺮ ﺟـﺎی ﺑـﺪن
 • اﺧﺘﻼﻻت ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺪز، ﺳﺮﻃﺎن ﻓﻌﺎل
 • ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮﻧﯽ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺸﮑﻼت اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن
 • درﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎی ﺷﯿﻤﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﻮرﺗﻮن ﻫﺎ
 • ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺎدﯾﺮ زﯾﺎد آﺳﭙﯿﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی ﺿﺪ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن

ﻋﻮارض اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺟﻮاﻧﺴﺎزی ﯾﺎ ﻟﯿﻔﺖ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻧﺦ

 • ﺧﺮوج ﻧﺦ
 • ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻧﺎدر
 • اﻟﺘﻬﺎب و ﻗﺮﻣﺰی ﭘﻮﺳﺖ
 • ﺗﻮرم و ﮐﺒﻮدی
 • اﺳﮑﺎر ﻣﺤﻞ ﺳﻮزن